+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl
+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o.
80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 6, tel/fax 58 / 320-44-02
Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna w Signal Iduna Polska TU S.A.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Zawarcie umowy z Biurem Turystyki Wojażer sp. z o.o. następuje z chwilą wypełnienia i podpisania przez uczestnika formularza UMOWY-ZGŁOSZENIA lub przysłania go drogą elektroniczną. Elementami umowy są niniejsze WARUNKI UCZESTNICTWA oraz PROGRAM IMPREZY, z którymi uczestnik powinien zapoznać się przed podpisaniem UMOWY-ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ.
 • Po podpisaniu UMOWY-ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ klient wpłaca zaliczkę w wysokości 1000 zł na wycieczkę po Europie i świecie lub 500 zł za wycieczkę po Polsce lub do Pragi. Wyrównanie należności nie wcześniej niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
 • BT Wojażer sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami przedstawionymi w ofercie.
 • Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki, w przypadku wzrostu kosztów od Biura niezależnych, t.j. wzrostu kosztów transportu, wzrostu ceł, opłat granicznych lub lotniskowych oraz wzrostu kursu walut.
 • Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach:
  – zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, w tym wypadku odwołanie imprezy może nastąpić – w formie pisemnej- do 7 dni przed jej rozpoczęciem,
  – działania siły wyższej (np. decyzji władz państwowych),
  W wyżej wymienionych wypadkach Biura zwraca wniesioną wpłatę lub proponuje udział w innej imprezie.
 • Biuro nie bierze odpowiedzialności za zmiany w programie lub za szkody uczestników wynikłe z działania siły wyższej.
 • Uczestnicy imprezy objęci są grupowym ubezpieczeniem w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik wycieczki może indywidualnie, dodatkowo, ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie. Ponadto uczestnik wycieczki może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów leczenia chorób przewlekłych. Przed wyjazdem uczestnik powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, przygotowanymi przez ubezpieczyciela (broszura lub strona internetowa Wojażera).
 • BT Wojażer odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 • W czasie trwania podróży uczestnicy podlegają przepisom prawa obowiązującego w kraju, do którego nastąpił wyjazd oraz prawu krajów tranzytowych.
 • W przypadku rezygnacji z wycieczki Biuro potrąca z wpłat uczestnika:
  – 20% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja następuje do 30 dni przed imprezą
  – 40% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja następuje 30 -15 dni przed imprezą
  – 60%ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła 14 -8 dni przed imprezą
  – 80% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 7 dni lub krótszym, przed imprezą
  Kwota potrącenia nie może być wyższa od rzeczywistych kosztów, poniesionych przez organizatora, w związku z realizacją umowy.
  Nie potrąca się żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli klient znajdzie na swoje miejsce osobę, spełniająca warunki udziału w imprezie.
 • Uczestnicy wycieczki mogą składać reklamacje związane z wykonaniem usług, do BT Wojażer sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki Wojażer sp.z.o.o z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6, reprezentowane przez Martę Pelc-Maniecką i Adama Pelca zwane dalej w skrócie BT Wojażer.
 2. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@wojazer.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Administrator Ochrony Danych, Biuro Turystyki Wojażer, 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 6.
 3. Państwa dane osobowe takie jak: dane teleadresowe, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia, numery telefonów, e-maili są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  naszym kontrahentom i partnerom biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwa umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym:
  – hotelom, przewoźnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom,
  – poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
  – firmom, które zapewniają usługi płatnicze, usługi mailingu, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.
  – podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  a) zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  b) wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  e) obsługi Państwa próśb, kierowanych do nas (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  f) prowadzenia analiz statystycznych;
  g) zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.
 7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej i będzie to odpowiednio czas:
  a) trwania umowy,
  b) wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  c) po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  d) do momentu wycofania zgody.
 8. Mają Państwo prawo do:
  a) żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) sprostowania danych,
  c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  f) przeniesienia Państwa danych osobowych,
  g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
  h) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

powrót do zgłoszenia