Biuro Turystyki Wojażer Sp. z o.o. zaprasza:
Polska: Kanał Elbląski i Elbląg
termin: 3.06.2017 r.
cena: 250 zł

Gdańsk - Elbląg - Rejs po Kanale Elbląskim z Elbląga do Buczyńca - Waplewo - Malbork - Gdańsk
Zbiórka na dworcu PKS w Gdańsku (stanowisko nr 10) o godz. 6.30. Odpłynięcie statku z przystani Żeglugi w Elblągu o godz. 8.15. Trasa wodna wiedzie przez rzekę Elbląg, Jezioro Druzno, Kanał Elbląski z 5 pochylniami. Przypłynięcie do Buczyńca i zwiedzanie maszynowni. Następnie wyjazd na trasę w kierunku Waplewa Wielkiego. Zwiedzanie Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Postój w Malborku na obiad. Powrót do Gdańska ok. 18.00 i zakończenie wycieczki.
Cena 250 zł obejmuje: autokar na całej trasie, rejs statkiem po Kanale Ostródzko-Elbląskim na odcinku Elbląg - Buczyniec, przewodnictwo, zwiedzanie Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim i obiad w Malborku.

OPIS WYBRANYCH MIEJSC NA TRASIE WYCIECZKI
Jezioro Druzno - deltowe jezioro, które jest zbiornikiem reliktowym pozostałym po dawnej zatoce morskiej Zalewu Wiślanego, odciętej od niej w wyniku akumulacji materiału transportowanego przez narastającą deltę Nogatu. Jest ono położone na południowy - zachód od miasta Elbląg w bezpośredniej strefie brzegowej Bałtyku Południowego. Jezioro Druzno wraz z otaczającym go obszarem tworzy unikatowy region przyrodniczo - techniczny, ukształtowany przez procesy naturalne oraz działalność człowieka. Od 1967 roku jezioro wraz z pasem otaczających go bagien i podmokłych lasów olchowych stanowi rezerwat ornitologiczny o łącznej powierzchni 3022 ha. Rezerwat został utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego. Obecnie występuje tu 207 gatunków ptaków. Spośród nich 108 gatunków gniazduje na terenie rezerwatu. Są to m. in. perkozy, błotniak stawowy, myszołów, orzeł bielik, gołębiarz, mewa śmieszka. Jezioro jest ważnym terenem dla ptaków przelotnych min. kaczek i gęsi. Płazy i gady tworzą ubogą reprezentację, bo zaledwie 10 gatunków, czego przyczyną mogą być środki chemicznej ochrony roślin i nawozy sztuczne. Natomiast ssaki stanowią dość liczną grupę - 33 gatunki. Na wielkich przestrzeniach jezioro jest zarośnięte sitowiem i trzciną. Znaczna część tafli pokryta jest przez nimfoidy, do których należą: grążel żółty, grzybień biały, grzybieńczyk wodny. Od 1985 roku Jezioro Druzno wchodzi w skład ekologicznego systemu obszarów chronionych. Maksymalna długość i szerokość jeziora wynosi odpowiednio 10 km i 2,2 km, natomiast powierzchnia wodna wynosi 1709 ha. Jest to największe na trasie Kanału Ostródzko-Elbląskiego jezioro. Głębokość dochodzi do 3 metrów. Jezioro leży na wysokości zaledwie 0,3 m. n.p.m.

Kanał Ostródzko-Elbląski
- najdłuższy kanałowy szlak żeglowny w Polsce, położony na terenie Pojezierza Iławskiego. Został wybudowany w XIX wieku aby spełniać rolę gospodarczą (transport drzewa i płodów rolnych). Obecnie stanowi on jedynie atrakcję turystyczną, łącząc jezioro Drwęckie, poprzez szereg mniejszych jezior, z jeziorem Druzno. Na odcinku między jeziorem Pniewo i Druzno dla pokonania łącznie około 100 m różnicy wysokości (maksymalny spad 24,2 m, minimalny 13,8m) zastosowano system pochylni, które umożliwiły transport statków lądem po szynach, na specjalnych wagonach-platformach. Pochylnie napędzane są wodą wypływająca z kanału specjalnym upustem, który kieruje strumień na potężne koło łopatkowe o średnicy 8 metrów. Napór wody wynosi 1 tona wody na łopatę. A koło ma 60 łopat. 4 pochylnie mają jednakową konstrukcję, natomiast pochylnia Całuny zamiast koła łopatowego ma turbinę. Długość zasadniczego kanału łączącego jezioro Druzno z jeziorem Szeląg wynosi 83,3 km, w tym 43,82 km przypada na kanał sztuczny, a 39,48 km stanowią jeziora. Wraz z odgałęzieniami długość Kanału Ostródzko-Elbląskiego wynosi 144,3 km. Najmniejsze głębokości tranzytowe kanału wynoszą 1,45 m. Światła pionowe mostów są nie mniejsze niż 3,6 m. Na kanale znajduje się pięć pochylni tj. Buczyniec, Oleśnica, Kąty, Jelenie i Całuny oraz cztery śluzy tj. Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś. Kanał zaprojektował w latach 1825-1844 inżynier Jakub Jerzy Steenke. Zadanie zlecił mu Fryderyk II, który chciał połączyć szlakiem wodnym Prusy Wschodnie z Morzem Bałtyckim, aby rozwinąć gospodarkę i komunikację. Żegluga pasażerska o charakterze turystycznym rozpoczęła się w 1912 r., więc dopiero 52 lata po oddaniu kanału do użytku. Wraz z rozwojem żeglugi turystycznej wzdłuż kanału powstawały liczne gospody i zajazdy. Obecnie jest to jedyne takie działające urządzenie na świecie, które jest czynne sto kilkadziesiąt lat i w całości stanowi zabytek techniki klasy "0". Równocześnie jest to atrakcyjny szlak kajakowy i wycieczkowy. Podobna pochylnia znajduje się w Kanadzie (projektu tego samego inżyniera), ale już od wielu lat nie funkcjonuje.

Waplewo Wielkie - ważny ośrodek kultury polskiej na Powiślu w okresie zaboru pruskiego. Pokolenia właścicieli Waplewa, starostowie, podkomorzowie, kasztelanowie, wojewodowie i senatorowie, brały udział w życiu dawnej Rzeczypospolitej, gdy zaś traciła ona niepodległość, ich następcy angażowali się w życie narodu walczącego o przetrwanie w niewoli politycznej. Ostatni właściciele majątku, Helena i Stanisław Sierakowscy, odnotowani w Wielkiej Encyklopedii, zostali w październiku 1939 roku zamordowani przez Niemców, a ich potomkowie rozproszeni po świecie. Charakterystycznym punktem Waplewa jest zespół pałacowo-parkowy, którego początki sięgają średniowiecza, obecny budynek pochodzi z XVII wieku, w XIX wieku został gruntownie przebudowany przez rodzinę Sierakowskich która przez pokolenia gromadziła kolekcję malarstwa, grafiki i rzeźby. W XIX wieku stanowiła ona najcenniejszy zbiór nalężący do ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim. Podczas wojny część kolekcji została zniszczona, część rozkradziona. Po wojnie Zespół Pałacowo-Parkowy przeszedł na własność Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej. Po wieloletnich pracach renowacyjnych prowadzonych od 2009 roku pałac i ogród odzyskały swoją świetność. Obecnie, mieści się tam Odział Muzeum Narodowego w Gdańsku - Muzeum Tradycji Szlacheckiej z bogatym wystrojem, kolekcją malarstwa i mebli.

Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wersja do druku    strona główna | programy 2017