Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o.
80-828 Gdańsk ul. Długi Targ 1-7, tel/fax 58 / 301-38-47

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna w Signal Iduna Polska TU S.A.


WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Zawarcie umowy z Biurem Turystyki Wojażer sp. z o.o. następuje z chwilą wypełnienia i podpisania przez uczestnika formularza UMOWY-ZGŁOSZENIA lub przysłania go drogą elektroniczną. Elementami umowy są niniejsze WARUNKI UCZESTNICTWA oraz PROGRAM IMPREZY, z którymi uczestnik powinien zapoznać się przed podpisaniem UMOWY-ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ.

 2. Przy podpisaniu UMOWY-ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ klient wpłaca zaliczkę w wysokości 1000, 500, lub 200 zł, w zależności od rodzaju imprezy. Pozostała należność powinna być wpłacona w terminie wskazanym przez Biuro, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Na niektóre imprezy klient wpłaca jednorazowo całą należność w terminie wskazanym przez Biuro.

 3. BT Wojażer sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami przedstawionymi w ofercie.

 4. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki, w przypadku wzrostu kosztów od Biura niezależnych, t.j. wzrostu kosztów transportu, wzrostu ceł, opłat granicznych lub lotniskowych oraz wzrostu kursu walut.

 5. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach:
  - zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, w tym wypadku odwołanie imprezy może nastąpić - w formie pisemnej- do 7 dni przed jej rozpoczęciem,
  - działania siły wyższej (np. decyzji władz państwowych),
  W wyżej wymienionych wypadkach Biura zwraca wniesioną wpłatę lub proponuje udział w innej imprezie.

 6. Biuro nie bierze odpowiedzialności za zmiany w programie lub za szkody uczestników wynikłe z działania siły wyższej.

 7. Uczestnicy imprezy objęci są grupowym ubezpieczeniem w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik wycieczki może indywidualnie, dodatkowo, ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie. Ponadto uczestnik wycieczki może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów leczenia chorób przewlekłych. Stawka ubezpieczeniowa wynosi w tym przypadku 250% składki podstawowej.

 8. W czasie trwania podróży uczestnicy podlegają przepisom prawa obowiązującego w kraju, do którego nastąpił wyjazd oraz prawu krajów tranzytowych.

 9. W przypadku rezygnacji z wycieczki Biuro potrąca z wpłat uczestnika:
  - 10% ceny wycieczki , jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed imprezą,
  - 30% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła 30 - 15 dni przed imprezą,
  - 50% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła 14 - 8 dni przed imprezą,
  - 80% ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 7 dni i krótszym, przed imprezą.
  Kwota potrącenia nie może być wyższa od rzeczywistych kosztów, poniesionych przez organizatora, w związku z realizacją umowy.
  Nie potrąca się żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli klient znajdzie na swoje miejsce osobę, spełniająca warunki udziału w imprezie.

 10. Uczestnicy wycieczki mogą składać reklamacje związane z wykonaniem usług, do BT Wojażer sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, wraz z późniejszymi nowelizacjami.

 
umowa do wydrukowania
Dyrektor Biura - Adam Pelc